Search form

Kuan 14:11

11Manguruk kayu laguk megapu sù kinagì nikayu nga ajjanà sù Yámà ánna ajjan gapay yù Yámà nikán. Á mássiki nu arán naw kurugan yù kinagì nikayu, ngam kurugan naw galâ megapu sù pinagaddátù nga makapállâ nga nasingan naw,” kun ni Apu Kesu.