Search form

Kuan 14:21

21Á yù tolay nga magginná sù bilik ku ánna tángngagan na yù ipakuâ kuna, aggina yù mangiddù nikán. Á yù tolay nga mangiddù nikán, iddukan nayù Yámà. Á sikán gapay yù mangiddù kuna, á ipakánnámmù kuna yù ngámin nga meyannung nikán,” kun ni Apu Kesu.