Search form

Kuan 14:22

22Á si Kudas nga tanakuán, nga ari MagIskariote, iniyabbû na laguk kâ Apu Kesu, “Apu, ngattá, ta sikami yù pangipalappátám mu sù nonò mu, ngam ari sù ira ngámin nga tatolay?” kun na.