Search form

Kuan 14:23

23Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na, “Yù tolay nga mangiddù nikán, tuppálan na yù bilik ku. Á aggina yù iddukan nayù Yámà. Á sikami kâ Yámà yù umay makipaggián kuna.