Search form

Kuan 14:24

24Ngam yù tolay nga ari mangiddù nikán, arán na tuppálan yù bilik ku. Á yù bilik ku nga ginnán naw, ari nga sikán yù paggapuán na nu ari galâ nga naggapu sù Yámà nga naddok nikán.