Search form

Kuan 14:6

6Á kinagi ni Apu Kesu, “Sikán yù meyárik ta dálan nga mappángè kâ Namarò, ta sikán yù mangipakánnámmu ta kuruk, ánna sikán yù manotolay. Awán bulubugá ta makángay kâ Ammò Namarò nu ari nga mangikatalà nikán.