Search form

Kuan 14:9

9Á kinagi ni Apu Kesu kuna, “Nabayágà nga nepulupulù nikayu, Pilippi, á arán nawà paga ammu? Yù tolay nga nakasingan nikán, nemámmatán na gapay yù Yámà. Ngattá ta kagiam mu nikán ta ipasingak ku bì nikayu yù Yámà?