Search form

Kuan 15

Yù Keyarigán ni Apu Kesu yù Nemulá nga Úbas

1Á nagángngarigán si Apu Kesu, á kinagi na sù ira tudduán na, “Sikán yù meyárik sù napiá nga nemulá nga úbas,+ á meyárik yù Yámà ta manaron sù nemulá. 2Á tappángan na yù ira pangapangá na nga ari mabbungá, ánna pakarenuán na yù ira pangapangá na nga mabbungá, tapè mapakáru yù bungá ra. 3Á kunnay gapay nikayu, ta napakarenuán kayin megapu sù kuruk nga bilin nga inipakánnámmù nikayu. 4Maggián kayu laguk nga mepattatádday nikán, á maggiánà gapay nga mepattatádday nikayu. Á ta ángngarigán, nu ari maggián yù pangá nayù nemulá sù pun na, ari gemma makapabbungá. Á kunnay gapay nikayu, tanu arán nawà ikatalà nga mangabbák nikayu, arán naw makuá yù napiá nga ipakuâ nikayu.

5“Sikán yù kun na pun na úbas nga nemulá, á sikayu yù kun na pangapangá na. Á nu napasigaggà yù ángngikatalà naw nikán, maggiánà nikayu nga mangabbák, á aru yù napiá nga akkuán naw. Ngam nu mesinná kayu nikán, awán bulubugá ta makuá naw nga napiá. 6Á yù tolay nga ari maggián nikán, meyárik ta pangá nga natappáng. Á yù ira pangapangá nga natappáng, monnuk ira nga metabbà ta api nga matuggi.

7“Ngam sikayu, nu napasigaggà yù ángngikatalà naw nikán ánna nepittà ta nonò naw yù bilik ku, á maguray lâ yù ipakimállà naw kâ Yámà, yáyù mapalurò megapu nikayu. 8Á ta kunnian, meparáyaw yù Yámà megapu sù aru nga napiá nga akka-akkuán naw, ánna mepasingan ta kuruk nga sikayu yù makituddu nikán. 9Iddukat takayu. Á kunnay sù ángngiddù nayù Yámà nikán, kunniû gapay yù ángngiddù ku nikayu. Arán nawà laguk ikalurâ. Maggián kayu galâ nikán, nga mesipà sù ángngiddù ku nikayu. 10Nu kurukurugan naw yù itaddák ku nikayu, mesipà kayu sù ángngiddù ku nikayu. Á kunnian gapay nikán, ta kurukurugak ku yù kagian nayù Yámà nikán, ánna mesipakà sù ángngiddù na nikán. 11Á kagiak ku danniawe nikayu, tapè mepagayáyâ kayu nikán ánna mepallà yù ággayáyâ naw nga awán kárik piá na. 12Á yawe yù itaddák ku nikayu, ta makkaká-iddù kayu ta kunnay sù ángngiddù ku nikayu.

13“Nu mabbaluntáriu yù tolay nga mangitapil sù baggi na megapu sù ira kopun na, awán ta nepallà nga ángngiddù ánnè sawe. 14Á sikayu yù kopuk ku nu tuppálan naw yù itaddák ku nikayu. 15Arát takayin laguk ingágan ta aripak ku, gapu ta arán na gemma ammu nayù aripan yù akkuán nayù yápu na. Ingágat takayin ta kopuk ku, gapu ta inipakánnámmù nikayu yù ngámin nga kinagi nayù Yámà nikán. 16Á ari sikayu yù nappíli nikán, nu ari galâ ta sikán yù nappíli nikayu. Sinullà takayu tapè umay kayu mamalurò sù aru nga napiá nga ipakuâ nikayu, ánna mannanáyun yù napiá nga akka-akkuán naw. Á yáyù nga maguray lâ yù kiddawan naw sù Yámà ta pannakabaggì, yáyù iyawâ na nikayu. 17Á yaw itaddák ku nikayu, ta makkaká-iddù kayu.”

Malussaw yù ira ari Manguruk sù ira Manguruk kâ Apu Kesu

18Á kinagi ni Apu Kesu, “Ari kayu mapállâ nu malussaw nikayu yù ira tatolay nga ari manguruk nikán, ta ammu naw gemma ta sikán yù kegapuánán nayù kalusso ra nikayu. 19Á ta ángngarigán nu naggigittá yù nonò naw ta nonò da, ayatad da kayu nakuan. Ngam ari ngin negittá yù nonò naw ta nonò da, gapu ta piníli takayu ta manguruk nikán, á yáyù nga ikalusso ra kayu. 20Manonò naw yù kinagì nikayu, nga ari notun yù aripan ánnè sù yápu na. Nu jinigirigâ dangà, nga Yápu naw, jigirigátad da kayu gapay sangaw. Nu sinángngák da yù kinagì nira, tángngagad da gapay yù kagian naw. 21Á ikalusso ra kayu ánna jigirigátad da kayu, gapu ta pangikatalà naw nikán, ta arád da garè ammu yù naddok nikán.

22“Á nu aringà nakuan minay saw nga umay mangituddu nira, awán ira nakuan ta liwâ. Ngam minayà gemma nangituddu nira, á ari ira manguruk. Á yáyù nga ari ira makalillì sù ikáru ra nga liwâ. 23Á yù tolay nga malussaw nikán, ikalusso na gapay yù Yámà. 24Nu arák ku nakuan pinagaddátu ta arubáng da yù makapállâ nga arán na makuá na tanakuán nga tolay, awán ira nakuan ta liwâ. Ngam nasingad da yù akka-akkuák ku, á ikalusso ra kami kâ Yámà. 25Á nesimmu yaw, tapè mapalurò yù dán nga netúrâ nga ubobuk ni Namarò nga kunniawe:

‘Ikalusso rangà, nga awán ta gapu na.’+

26“Á dobak ku sangaw ta umay saw nikayu yù Mangabbák nga maggapu kâ Yámà. Aggina yù Mangilin nga Ikararuá, nga mangipakánnámmu ta ngámin nga kuruk nga meyannung kâ Namarò, á ipakánnámmu na yù meyannung nikán. 27Á sikayu gapay yù makkagi ta kuruk nga meyannung nikán, gapu ta sikayu yù mepulupulù nikán áddè ngaw pamegapu na pangituddù,” kun ni Apu Kesu.