Search form

Kuan 15:1

Yù Keyarigán ni Apu Kesu yù Nemulá nga Úbas

1Á nagángngarigán si Apu Kesu, á kinagi na sù ira tudduán na, “Sikán yù meyárik sù napiá nga nemulá nga úbas, á meyárik yù Yámà ta manaron sù nemulá.