Search form

Kuan 15:10

10Nu kurukurugan naw yù itaddák ku nikayu, mesipà kayu sù ángngiddù ku nikayu. Á kunnian gapay nikán, ta kurukurugak ku yù kagian nayù Yámà nikán, ánna mesipakà sù ángngiddù na nikán.