Search form

Kuan 15:16

16Á ari sikayu yù nappíli nikán, nu ari galâ ta sikán yù nappíli nikayu. Sinullà takayu tapè umay kayu mamalurò sù aru nga napiá nga ipakuâ nikayu, ánna mannanáyun yù napiá nga akka-akkuán naw. Á yáyù nga maguray lâ yù kiddawan naw sù Yámà ta pannakabaggì, yáyù iyawâ na nikayu.