Search form

Kuan 15:20

20Manonò naw yù kinagì nikayu, nga ari notun yù aripan ánnè sù yápu na. Nu jinigirigâ dangà, nga Yápu naw, jigirigátad da kayu gapay sangaw. Nu sinángngák da yù kinagì nira, tángngagad da gapay yù kagian naw.