Search form

Kuan 15:22

22“Á nu aringà nakuan minay saw nga umay mangituddu nira, awán ira nakuan ta liwâ. Ngam minayà gemma nangituddu nira, á ari ira manguruk. Á yáyù nga ari ira makalillì sù ikáru ra nga liwâ.