Search form

Kuan 15:27

27Á sikayu gapay yù makkagi ta kuruk nga meyannung nikán, gapu ta sikayu yù mepulupulù nikán áddè ngaw pamegapu na pangituddù,” kun ni Apu Kesu.