Search form

Kuan 15:4

4Maggián kayu laguk nga mepattatádday nikán, á maggiánà gapay nga mepattatádday nikayu. Á ta ángngarigán, nu ari maggián yù pangá nayù nemulá sù pun na, ari gemma makapabbungá. Á kunnay gapay nikayu, tanu arán nawà ikatalà nga mangabbák nikayu, arán naw makuá yù napiá nga ipakuâ nikayu.