Search form

Kuan 15:7

7“Ngam sikayu, nu napasigaggà yù ángngikatalà naw nikán ánna nepittà ta nonò naw yù bilik ku, á maguray lâ yù ipakimállà naw kâ Yámà, yáyù mapalurò megapu nikayu.