Search form

Kuan 15:9

9Iddukat takayu. Á kunnay sù ángngiddù nayù Yámà nikán, kunniû gapay yù ángngiddù ku nikayu. Arán nawà laguk ikalurâ. Maggián kayu galâ nikán, nga mesipà sù ángngiddù ku nikayu.