Search form

Kuan 16

1Á kinagi na paga ni Apu Kesu sù ira tudduán na, “Kinagì nikayu ngámin danniaw nga panigirigâ da nikayu nayù ira nga ari manguruk, tapè arán naw likuránán yù ángngikatalà naw nikán, mássiki nu anni yù mesimmu sangaw nikayu. 2Ta yù ira kábulun naw nga Kudio nga manangngal sù tunung, papanáwad da kayu sangaw ta kapilliá ra, á arád da kayu patallungan. Á nu ajjan yù mamapátay nikayu, kagian na ta arán na liwâ, nu ari galâ ta passerbi na kâ Namarò. 3Á kunnian yù akkuád da nikayu, gapu ta arád da ammu yù Yámà. Á sikán, arád dangà ammu gapay. 4Á kagiak ku danniaw nikayu kunangan, tapè sangaw nu duttál yù panigirigâ da nikayu, manonò naw laguk yù kinagì nga meyannung sù akkuád da.

Yù Tarabáku nayù Mangilin nga Ikararuá

“Arák ku ngaw kinagi nikayu, gapu ta ajjanà paga nikayu. 5Ngam mánawakin sangaw, á manolingà sù Yámà nga naddok nikán. Á awán nikayu ta mangiyabbû nu sisaw angayák ku. 6Ta nakalò yù daddam naw gapu ta kinagì nikayu yù pánò. 7Á kuruk yù kagiak ku nikayu, ta mammapiá yù ággián naw nu panawát takayu. Ta nu arát takayu nakuan panawán, ari nakuan umay yù Ikararuá ni Namarò nga mangabbák nikayu. Ngam nu mánawà sangaw nikayu, dobak ku laguk yù Mangilin nga Ikararuá ta umay maggián nga mangabbák nikayu.

8“Á tappì nayù Mangilin nga Ikararuá saw nikayu, ipakánnámmu na sù ira tatolay ta dabbuno yù meyannung ta liwâ da. Á ipakánnámmu na yù meyannung sù kuruk nga matunung, ánna yù meyannung ta pangukum ni Namarò sù ira nga ari manguruk. 9Á gapu ta pangituddu nayù Ikararuá ta meyannung ta liwâ da, á yáyù nga kánnámmuád da ta yá pakaliwâ da kâ Namarò yù panakì da nikán, ta arád dangà ikatalà. 10Á ta meyannung ta katunungán, ipakánnámmu nayù Ikararuá gapay ta sikán yù matunung, gapu ta pinalurò ku ngámin yù inipakuá nayù Yámà nikán, á mánawakin nga umay sù Yámà, á arán nawà masingan. 11Á ipakánnámmu na gapay yù meyannung ta pangukum ni Namarò sù ira nga ari manguruk nikán, gapu ta dán nga naparán yù ángngukum ni Namarò kâ Satanas, nga mammaguray sù ira nga ari manguruk nikán ta dabbuno.

12“Á ajjan paga aru nga arák ku makagi, gapu ta arán naw paga kánnámmuán. 13Ngam sangaw nu umay saw yù Ikararuá ni Namarò, ituddu na nikayu yù ngámin nga kuruk. Á ari yù ure na lápay yù paggapuán nayù ipakánnámmu na, ta ipakánnámmu na lâ yù kuruk nga maginná na kâ Namarò. Á ipalappâ na gapay nikayu yù duttál noka. 14Á aggina yù mangiparáyaw nikán, gapu ta ipakánnámmu na nikayu yù kuruk nga maggapu nikán. 15Ta kukuâ ngámin yù kukuá nayù Yámà. Á yáyù nga kinagì nikayu ta ipakánnámmu na nikayu yù kuruk nga maggapu nikán,” kun ni Apu Kesu.

Yù ira Maraddam nga Mabbáli ta Magayáyâ Sangaw

16Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Sangaw, á arán nawà masingan. Á ari mabayák, á masingan nawà má,” kun na. 17Á nakkaká-ubobuk yù ira káruán nga tudduán na, á kinagi ra, “Anni yawe nga kagian na nittam, nga arát tam sangaw masingan, á ari mabayák, á masingat tam má? Á yù kinagi na paga, nga ‘Manolingà sù Yámà’? 18Anni panò yù kebalinán nayù kinagi na nittam, nga ‘sangaw’ ánna ‘ari mabayák’? Arát tam kánnámmuán yù kagian na,” kud da.

19Á ammu ni Apu Kesu yù ikáyâ da nga iyabbû nakuan kuna, á yáyù nga kinagi na nira, “Yawe panò yù ikáyâ naw nga iyabbû nikán, nu anni yù kebalinán nayù kinagì gangù, nga ‘Sangaw, á arán nawà masingan, á ari mabayák, á masingan nawà má sangaw’? 20Kukurugán nga kuruk yù kagiak ku nikayu. Sangaw nu arán nawà masingan, makkulukulè kayu, ta nerallà yù daddam naw. Ngam yù ira nga ari manguruk nikán, magayáyâ ira. Á mepallà yù daddam naw. Ngam mapatalián yù daddam naw ta pagayáyâ naw, sangaw nu masingan nawà má. 21Á yá keyarigán naw yù babay nga maganâ, nga mabagal sù jigâ na ta paganâ na. Ngam ta pallawán nayù abbing, arán nen manonò yù jigâ na gapu ta ayâ na sù anâ na. 22Á kunnay gapay nikayu, ta nakalò yù daddam naw sangaw. Ngam masingat takayu má sangaw, á mepallà yù pagayáyâ naw, á awán ta makári ta pagayáyâ naw.

23“Á sangaw nu duttál yù ággaw nga pakkakásingat tam má, aringin sikán yù pakkiddawán naw, nu ari galâ yù Yámà. Á kukurugán nga kuruk yù kagiak ku nikayu, makkiddaw kayu ta pannakabaggì, á maguray lâ yù kiddawan naw sù Yámà, yáyù iyawâ na nikayu megapu sù pangikatalà naw nikán. 24Á ta áddè kunangan, ari kayu paga minay nga pannakabaggì nga makkiddaw sù Yámà. Makkiddaw kayu laguk megapu sù pangikatalà naw nikán, tapè málawâ naw, ánna mepallà yù pagayáyâ naw,” kun ni Apu Kesu.

Yù Pangappù ni Apu Kesu kâ Satanas

25Á kinagi ni Apu Kesu paga nira, “Pangituddù nikayu, yá ángngituddù nikayu yù pagángngarigán. Ngam sangaw arák ku iyángngarigán yù kagiak ku, ngam ibukalák ku nikayu nga daretiu yù meyannung sù Yámà. 26Á dattál nayù ággaw, ari ngin sikán yù makimállà sù Yámà megapu nikayu, nu ari galâ sikayu nga pannakabaggì yù makkiddaw sù Yámà. 27Ta ayatan na kayu lággapay nayù Yámà, gapu ta ayatan nawà ánna kurugan naw ta sikán yù naggapu kuna. 28Á si Namarò nga Yámà yù naggapuák ku, á minayà sawe dabbuno. Á mánawakin sangaw ta dabbuno nga manoli sù Yámà.”

29Á pakaginná ra sù kinagi ni Apu Kesu, nga umayin sù Yámà na, kinagi nayù ira tudduán na, “Á kánnámmuám mi ngin yù kagiam mu, ta malitáwin, gapu ta arám min iniyángngarigán. 30Á ammu mi ngin ta sikaw yù makánnámmu ta ngámin. Á mássiki nu awán ta mangiyabbû nikaw, ammum yù ajjan ta nonò mi. Á yáyù nga manguruk kami ngin ta sikaw yù naggapu kâ Namarò,” kud da kuna.

31Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na nira, “Kuruk panò nga manguruk kayin? 32Duttál sangaw yù oras, á makkáttuay kayu nga mallalabbè ta bale naw, á sikán lâ mabattáng. Ngam aringà maguroray, ta ajjan lâ nikán yù Yámà. 33Á kinagì yaw nikayu, tapè magimammà yù nonò naw megapu sù ketádde naw nikán. Ta keggá naw ta dabbuno, marigirigâ kayu. Pataggatan naw lâ yù nonò naw, ta ippù kin si Satanas, nga pakiyápuán nayù ira nga ari manguruk nikán.”