Search form

Kuan 16:1

1Á kinagi na paga ni Apu Kesu sù ira tudduán na, “Kinagì nikayu ngámin danniaw nga panigirigâ da nikayu nayù ira nga ari manguruk, tapè arán naw likuránán yù ángngikatalà naw nikán, mássiki nu anni yù mesimmu sangaw nikayu.