Search form

Kuan 16:15

15Ta kukuâ ngámin yù kukuá nayù Yámà. Á yáyù nga kinagì nikayu ta ipakánnámmu na nikayu yù kuruk nga maggapu nikán,” kun ni Apu Kesu.