Search form

Kuan 16:16

Yù ira Maraddam nga Mabbáli ta Magayáyâ Sangaw

16Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Sangaw, á arán nawà masingan. Á ari mabayák, á masingan nawà má,” kun na.