Search form

Kuan 16:19

19Á ammu ni Apu Kesu yù ikáyâ da nga iyabbû nakuan kuna, á yáyù nga kinagi na nira, “Yawe panò yù ikáyâ naw nga iyabbû nikán, nu anni yù kebalinán nayù kinagì gangù, nga ‘Sangaw, á arán nawà masingan, á ari mabayák, á masingan nawà má sangaw’?