Search form

Kuan 16:21

21Á yá keyarigán naw yù babay nga maganâ, nga mabagal sù jigâ na ta paganâ na. Ngam ta pallawán nayù abbing, arán nen manonò yù jigâ na gapu ta ayâ na sù anâ na.