Search form

Kuan 16:22

22Á kunnay gapay nikayu, ta nakalò yù daddam naw sangaw. Ngam masingat takayu má sangaw, á mepallà yù pagayáyâ naw, á awán ta makári ta pagayáyâ naw.