Search form

Kuan 16:23

23“Á sangaw nu duttál yù ággaw nga pakkakásingat tam má, aringin sikán yù pakkiddawán naw, nu ari galâ yù Yámà. Á kukurugán nga kuruk yù kagiak ku nikayu, makkiddaw kayu ta pannakabaggì, á maguray lâ yù kiddawan naw sù Yámà, yáyù iyawâ na nikayu megapu sù pangikatalà naw nikán.