Search form

Kuan 16:24

24Á ta áddè kunangan, ari kayu paga minay nga pannakabaggì nga makkiddaw sù Yámà. Makkiddaw kayu laguk megapu sù pangikatalà naw nikán, tapè málawâ naw, ánna mepallà yù pagayáyâ naw,” kun ni Apu Kesu.