Search form

Kuan 16:26

26Á dattál nayù ággaw, ari ngin sikán yù makimállà sù Yámà megapu nikayu, nu ari galâ sikayu nga pannakabaggì yù makkiddaw sù Yámà.