Search form

Kuan 16:29

29Á pakaginná ra sù kinagi ni Apu Kesu, nga umayin sù Yámà na, kinagi nayù ira tudduán na, “Á kánnámmuám mi ngin yù kagiam mu, ta malitáwin, gapu ta arám min iniyángngarigán.