Search form

Kuan 16:33

33Á kinagì yaw nikayu, tapè magimammà yù nonò naw megapu sù ketádde naw nikán. Ta keggá naw ta dabbuno, marigirigâ kayu. Pataggatan naw lâ yù nonò naw, ta ippù kin si Satanas, nga pakiyápuán nayù ira nga ari manguruk nikán.”