Search form

Kuan 16:9

9Á gapu ta pangituddu nayù Ikararuá ta meyannung ta liwâ da, á yáyù nga kánnámmuád da ta yá pakaliwâ da kâ Namarò yù panakì da nikán, ta arád dangà ikatalà.