Search form

Kuan 17

Yù Pakimállà ni Apu Kesu megapu sù ira nga Manguruk kuna

1Á ta kabalin ni Apu Kesu nagubobuk karannian, nattánguk ta lángì, á nakimállà kâ Namarò, á kinagi na, “Ammò, jimittálin yù ággò. Iparáyom laguk yù Anâ mu, tapè iparáyo taka gapay. 2Ta iniyawâ mu nikán yù pakáwayyâ sù tolay, tapè iyawâ ku sù ira ngámin nga tatolè yù áttole ra nga awán ta áddè na. 3Á yawe yù áttole ra nga awán ta áddè na, ta pakánnámmuád da ta kuruk nga sikaw si Namarò nga táttádday, ánna sikán yù MakKiristu, nga jinok mu ta dabbuno. 4Á meparáyaw ka sawe dabbuno megapu nikán, ta sinuppál kin ngámin yù inipakuám nikán. 5Ammò, ipotum mà bì laguk ta arubáng mu, tapè metoli nikán yù dalingáráng nayù keparáyò, nga ajjan ngaw nikán sù keggâ paga nikaw lage na kaparò na dabbuno.

6“Sikaw yù inipakánnámmù sù ira tatolay ta dabbuno nga iniyawâ mu nikán. Tatolem ira gemma, á iniyawâ mu ira nikán, á kinuruk da yù bilim mu. 7Á nánnámmuád da ta sikaw yù paggapuán nayù ngámin nga kingnguâ. 8Ta inituddù nira yù ngámin nga bilim mu nikán, á kinuruk da. Á ammu ra ta kuruk nga sikaw yù naggapuák ku ánna sikaw yù naddok nikán.

9“Á Ammò ku, aggira yù ipakimállà ku. Arák ku ipakimállà yù ira ngámin ta dabbuno, nu ari galâ yù ira nga iniyawâ mu nga mangikatalà nikán, ta tatolem ira gemma. 10Ngámin yù ira tatolè, tatolem ira gemma, ánna ngámin nga kukuám, kukuâ ira gapay. Á meparáyawà megapu nira.

11“Á mánawà sangaw ta dabbuno, nga umay nikaw. Ngam mabattáng paga ta dabbuno yù ira tatolay nga iniyawâ mu nikán, gapu ta lubbekakin nikaw. Ammò nga Mangilin, ásigurám mu yù ira tatolè nga iniyawâ mu nikán, megapu sù pakáwayyám ta ngámin, tapè maggigittá yù nonò da nga kunnay ta nonò ta. 12Á ta keggâ paga nira, sikán yù pannakabaggim nga manaron nira. Inásigurák ku yù ira ngámin nga iniyawâ mu nikán, tapè awán ta magawáwán nira, ngam yù tádday lâ, tapè mattuppál yù dán nga netúrâ nga bilim mu.

13“Á lubbekakin nikaw, Ammò. Ngam kagiak ku yawe ta keggâ paga nira, tapè maginná ra ánna mesipà ira sù pagayáyâ ku. 14Inikatalà ku nira yù bilim mu, á manguruk iren. Á yáyù nga aggira yù ikalusso nayù ira nga ari manguruk, gapu ta kunnay nikán, ari ira mepulù sù ira nga ari manguruk.

15“Á yawe lâ ipakimállà ku nikaw, ta arám mu ira ipánaw ta dabbuno, ngam taronám mu ira, tapè arán na ira melogò ni Satanas. 16Ta aggira yù kunnay nikán nga ari gemma mepulù sù ira nga ari manguruk, ta ari negittá yù nonò da. 17Pakarenuám mu laguk yù nonò da megapu sù bilim mu, tapè mabbáli ira ta tatolem nga mangilin. Ta kuruk gemma yù bilim mu. 18Á kunnay ta paddok mu nikán ta umay sù ira tatolay ta dabbuno, dobak ku ira ta umay ira ta ngámin nga lugár, tapè ipakánnámmu ra yù bilim mu sù ira nga ari paga nakaginná. 19Á gapu ta ángngiddù ku nira, itulù ku yù baggì nikaw, nga metapil megapu nira, tapè mabbáli ira ta tatolem megapu sù bilim mu,” kun ni Apu Kesu sù Yáma na.

20“Á ari lâ yawe ira yù ipakimállà ku, Ammò, nu ari gapay yù ira ngámin nga manguruk nikán noka megapu sù pangituddu ra. 21Á yá ipakimállà ku, Ammò, ta naggigittá ngámin yù nonò da, nga kunnay nitta nga naggigittá yù nonò ta, tapè mesipà ira nitta. Á yáyù ipakimállà ku, tapè kurugan nayù ira tatolay ta dabbuno ta sikaw yù naddok nikán. 22Á iniparáyò ira gapay nga kunnay sù pangiparáyom nikán, tapè mepaggittá yù nonò da nga kunnay ta naggittá nga nonò ta. 23Á ajjanà nira, nga kunnay ta ajjan ka nikán, tapè kuruk nga napiá yù áttatádde na nonò da. Á ta kunnian, kánnámmuán nayù ira nga ari manguruk ta sikaw yù naddok nikán, ánna ammu ra ta iddukam mu yù ira nga mangikatalà nikán ta kunnay ta ángngiddù mu nikán,” kun na.

24“Ammò, iniyawâ mu nikán ta tatolè yù ira nga manguruk nikán. Á ikáyâ ku ta mesipà ira gapay noka nikán ta paggianák ku ta lángì, tapè masingad da yù keparáyò ánna yù dalingáráng ku nga iniyawâ mu nikán sù arán na paga kaparò na dabbuno megapu sù ángngiddù mu nikán. 25Ammò, napiá yù nonò mu nga awán kárik piá na. Á yù ira tatolay nga ari manguruk, arád da ka ammu. Ngam sikán, ammu taka. Á yù ira tatolè nga iniyawâ mu nikán, ammu ra ta sikaw yù naddok nikán. 26Á sikaw yù inipakánnámmù nira, á aringà mattukkâ nga mangipakánnámmu nikaw, tapè maggiánà nira ánna makkaká-iddù ira. Á kunnay sù ángngiddù mu nikán, kunnian gapay yù ángngiddù da sù ira kábulud da.”