Search form

Kuan 17:1

Yù Pakimállà ni Apu Kesu megapu sù ira nga Manguruk kuna

1Á ta kabalin ni Apu Kesu nagubobuk karannian, nattánguk ta lángì, á nakimállà kâ Namarò, á kinagi na, “Ammò, jimittálin yù ággò. Iparáyom laguk yù Anâ mu, tapè iparáyo taka gapay.