Search form

Kuan 17:12

12Á ta keggâ paga nira, sikán yù pannakabaggim nga manaron nira. Inásigurák ku yù ira ngámin nga iniyawâ mu nikán, tapè awán ta magawáwán nira, ngam yù tádday lâ, tapè mattuppál yù dán nga netúrâ nga bilim mu.