Search form

Kuan 17:18

18Á kunnay ta paddok mu nikán ta umay sù ira tatolay ta dabbuno, dobak ku ira ta umay ira ta ngámin nga lugár, tapè ipakánnámmu ra yù bilim mu sù ira nga ari paga nakaginná.