Search form

Kuan 17:21

21Á yá ipakimállà ku, Ammò, ta naggigittá ngámin yù nonò da, nga kunnay nitta nga naggigittá yù nonò ta, tapè mesipà ira nitta. Á yáyù ipakimállà ku, tapè kurugan nayù ira tatolay ta dabbuno ta sikaw yù naddok nikán.