Search form

Kuan 17:23

23Á ajjanà nira, nga kunnay ta ajjan ka nikán, tapè kuruk nga napiá yù áttatádde na nonò da. Á ta kunnian, kánnámmuán nayù ira nga ari manguruk ta sikaw yù naddok nikán, ánna ammu ra ta iddukam mu yù ira nga mangikatalà nikán ta kunnay ta ángngiddù mu nikán,” kun na.