Search form

Kuan 17:24

24“Ammò, iniyawâ mu nikán ta tatolè yù ira nga manguruk nikán. Á ikáyâ ku ta mesipà ira gapay noka nikán ta paggianák ku ta lángì, tapè masingad da yù keparáyò ánna yù dalingáráng ku nga iniyawâ mu nikán sù arán na paga kaparò na dabbuno megapu sù ángngiddù mu nikán.