Search form

Kuan 17:26

26Á sikaw yù inipakánnámmù nira, á aringà mattukkâ nga mangipakánnámmu nikaw, tapè maggiánà nira ánna makkaká-iddù ira. Á kunnay sù ángngiddù mu nikán, kunnian gapay yù ángngiddù da sù ira kábulud da.”