Search form

Kuan 17:3

3Á yawe yù áttole ra nga awán ta áddè na, ta pakánnámmuád da ta kuruk nga sikaw si Namarò nga táttádday, ánna sikán yù MakKiristu, nga jinok mu ta dabbuno.