Search form

Kuan 17:8

8Ta inituddù nira yù ngámin nga bilim mu nikán, á kinuruk da. Á ammu ra ta kuruk nga sikaw yù naggapuák ku ánna sikaw yù naddok nikán.