Search form

Kuan 17:9

9“Á Ammò ku, aggira yù ipakimállà ku. Arák ku ipakimállà yù ira ngámin ta dabbuno, nu ari galâ yù ira nga iniyawâ mu nga mangikatalà nikán, ta tatolem ira gemma.