Search form

Kuan 18

Yù Paggápù da kâ Apu Kesu

Mattiu 26:47-56; Markus 14:43-50; Lukas 22:47-53

1Á kabalin ni Apu Kesu nakimállà sù Yáma na, nánaw di Apu Kesu ánna yù ira tudduán na ta Jerusalem. Á minay ira sù kamulán ta dammáng na danum na Kidron. 2Á si Kudas, nga nabbalin ta mappagápù kâ Apu Kesu, ammu na gapay yawe lugár nga angayád da, ta yáyù ággangayád da kári Apu Kesu. 3Á inipulù ni Kudas yù ira tangapangan nga suddálu ánna yù ira magguárdiá nga jinok nayù ira kátannangán nga pári ánna yù ira Parisio. Á minay ira nga konsu ármas ánna tulu sù giád di Apu Kesu.

4Á pakáranni nayù ira nagármas sù giád di Apu Kesu ta kamulán, á mássiki nu ammu ni Apu Kesu yù mesimmu kuna sangaw, en na ira jinápun. “Asinni aleran naw?” kun na nira. 5Á simibbák ira, á kinagi ra, “Si Kesu nga taga Nasaret,” kud da. “Sikán yaw,” kun ni Apu Kesu nira. Á ajjan nga nepulù nira si Kudas, nga mangituddu kâ Apu Kesu nira.

6Á pakkagi ni Apu Kesu nira, “Sikán yaw,” á nassanuk ira, á natombá ira. 7Á pidduá ni Apu Kesu nangiyabbû nira, á kinagi na, “Asinni aleran naw?” kun na. “Si Kesu nga taga Nasaret,” kud da má. 8Simibbák si Apu Kesu, á kinagi na, “Sikán, kuk ku pá gangù. Á nu sikán lâ aleran naw, paguráyán naw yawe ira kábuluk ku, tapè mánaw ira,” kun na. 9Yáyù kinagi na tapè mapalurò yù ngaw kinagi na sù Yáma na, nga kun na, “Yù ira tatolay nga iniyawâ mu nikán, awánà bulubugá ta máwáwán nira.”

10Á ajjan kâ Simon Eduru yù badáng na nga konsu alák. Á inásù na, á kittak na yù talingá nayù aripan nayù kotunán na pári, á nalasápán yù jiwanán nga talingá na. Á si Malkus yù ngágan nayù aripan. 11Á kinagi na laguk ni Apu Kesu kâ Eduru, “Iyalák mu yù badáng mu. Kagiam mu panò ta arák ku meyangngà yù jigâ ku nga sinullà nayù Yámà nikán?” kun na.

Iyarubáng da si Apu Kesu kâ Annas

12Á yù ira suddálu ánna yù kapatás da, ánna yù ira magguárdiá, ginápù da laguk si Apu Kesu, á bináluk da. 13Á napolu iniyánge ra kâ Annas, nga katugángán ni Kayapas nga kotunán na pári tán nga dagun. 14Si Kayapas yù nanabarang sù ira Kudio ta más napiá nu metapil yù tádday nga tolay megapu sù ira ngámin nga tatolay.+

Yù Panájji ni Eduru kâ Apu Kesu

Mattiu 26:69-70; Markus 14:66-68; Lukas 22:55-57

15Á paggápù da kâ Apu Kesu, ajjan yù ira duá nga sinudduán ni Apu Kesu, di Simon Eduru ánna yù tádday paga nga siminuttul nira ta pangituluk da kuna sù kotunán na pári. Á yù kabbulun ni Eduru, ammu na yù kotunán na pári, á yáyù nga nepulù kâ Apu Kesu nga simillung sù nálitukán nga námmuák na bale na pári. 16Ngam naggián lâ si Eduru ta puertá nayù alitù. Á minay laguk yù kabbulun na nga nakkagi sù babay nga manaron ta puertá, ta patallungan na gapay si Eduru ta námmuák nayù balay.

17Tallung ni Eduru, iniyabbû nayù babay kuna, “Ari gapay sikaw yù tádday nga makituddu sù tolay nga ginápù da?” kun na. “Ari sikán,” kun ni Eduru. 18Á gapu ta malummin yù gabi, nappagaddul yù ira aripan ánna yù ira magguárdiá ta bága, á nanáddak ira nga naggirínu. Á nepaggirínu gapay si Eduru nira.

Yù Pamestigá nayù Kotunán na Pári kâ Apu Kesu

Mattiu 26:59-66; Markus 14:55-64; Lukas 22:66-71

19Á paggirínu ni Eduru ta námmuák, ajjan ta balay yù kotunán na pári, á binestigá na si Apu Kesu ta meyannung sù ira sinudduán na ánna yù meyannung sù ituddu na. 20Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na kuna, “Sinudduák ku yù ira tatolay ta arubáng na tangapáddabbunán, sù ira kapilliá ra ánna sù mangilin nga kapilliá, nga paggagammungán na ngámin na Kudio, á awán bulubugá ta inilímak ku. 21Ngattá, ta sikán yù pangiyabbutám mu? Iyabbû mu lâ sù ira tatolay nga nakaginná sù inituddù, ta ammu ra gemma yù kinagì nira,” kun na.

22Pakkagi na karannian, á lippák nayù tádday nga magguárdiá si Apu Kesu. Á kinagi nayù magguárdiá kuna, “Ngattá, ta kunnian ákkitabbák mu sù kotunán na pári?” kun na. 23Á simibbák si Apu Kesu sù magguárdiá, á kinagi na, “Nu nakaliwaták ku nakuan yù ákkitabbák ku kuna, kagiam mu yù liwâ ku. Ngam nu kuruk yù kinagì, ngattá, ta lippák mà?” kun na. 24Á yáyù nga nipabáluk ni Annas si Apu Kesu, á inipeyánge na laguk kâ Kayapas, nga kamotungán na pári.

Yù Pillu nga Panájji ni Eduru kâ Apu Kesu

Mattiu 26:71-75; Markus 14:69-72; Lukas 22:58-62

25Á nepattáddak lâ paga si Simon Eduru nga mepaggirínu nira. Á kinagi ra kuna, “Ari sikaw gapay yù tádday nga tudduán na?” kud da. “Ari sikán,” kun ni Eduru. 26Á ajjan yù tádday nga aripan nayù pári, nga kanakanáyun nayù tolay nga kittak ni Eduru, á iniyabbû na kâ Eduru, “Ari sikaw yù nasingak ku gangù nga kabbulun na túrin ta kamulán?” kun na. 27Á nilímak na má ni Eduru. “Ari,” kun na. Á dagarágâ nagittarákkò yù manù.

Yù Pamestigá ni Gubinador Pilatto kâ Apu Kesu

Mattiu 27:1-2, 11-14; Markus 15:1-5; Lukas 23:1-5

28Á ta alippánnawák, lage na lussáng yù bilák, inipáno ra si Apu Kesu ta palásiu ni Kayapas, á ed da iniyángay sù palásiu nayù gubinador nga taga Roma. Ngam yù ira Kudio nga nangiyángay kuna, ari ira simillung sù palásiu, ta nu tullung ira nakuan sù bale na ari Kudio, á ari ira meyanugù nga kumán sù Piestá na panaddamád da ta pattalebák nayù daroban ni Namarò, gapu ta mebiláng ira ta marapingán. 29Á yáyù nga nallawán si Gubinador Pilatto nira, á iniyabbû na sù ira Kudio, “Anni ipangikeká naw sawe tolay?” kun na. 30Á simibbák ira, á kinagi ra kuna, “Nu awán ta liwâ na, arám mi nakuan ikeká nikaw,” kud da.

31Á kinagi ni Gubinador Pilatto nira, “Apan naw laguk, ta sikayu mabbestigá kuna ta meyannung sù tunung na Kudio,” kun na. Á kinagi nayù ira Kudio kuna, “Awán ta awayyá mi nga mamagikáru kuna ta patay, ta sikayu lâ nga taga Roma yù makáwayyá nga mamagikáru ta tolay ta pate na ta kurù,” kud da. 32Á nesimmu yaw, tapè mattuppál yù kinagi ni Apu Kesu nga meyannung sù ámmapáte ra kuna.

33Á simillung si Pilatto laguk sù palásiu na, á inipágál na si Apu Kesu, á iniyabbû na kuna, “Sikaw panò yù patul nayù ira Kudio?” kun na. 34Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na, “Asinni nakaginnám mu? Naggapu panò ta nonò mu, onu egga panò yù nakkagi nikaw?” kun na. 35Á simibbák si Pilatto, á kinagi na, “Kudiongà panò? Yù ira ikáttolem nga Kudio ánna yù ira kátannangán nga pári yù mangikeká nikaw. Anni panò kingnguám nga ipangikeká ra nikaw?” kun na. 36Simibbák si Apu Kesu, á kinagi na, “Tanakuán yù pammagurayák ku, nga ari saw dabbuno. Nu saw dabbuno nakuan yù pammagurayák ku, makigerrá nakuan yù ira tatolè, tapè arád dangà magápù nayù ira Kudio. Ngam ari saw dabbuno yù pammagurayák ku,” kun na.

37Á kinagi ni Pilatto kuna, “Á kuruk nga patul ka lagugam?” kun na. Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na, “Sikaw yù nakkagi ta patulà. Á yawe inikeyanâ ku ta dabbuno, tapè ituddù yù meyannung sù kuruk. Á yù ira tatolay nga makánnámmu sù kuruk, magginná ira sù kagiak ku,” kun na. 38Á kinagi ni Pilatto kuna, “Anni panò yù kuruk?” kun na.

Kabalin na nagubobuk karanniaw, minay si Pilatto sù gián nayù ira Kudio ta lawán, á kinagi na nira, “Awán bulubugá ta ammù nga liwâ na,” kun na. 39“Ngam ajjan yù kustombare naw nga palubbángak ku yù tádday nga nebáluk megapu sù piestá na panaddamán naw ta pattalebák nayù daroban. Gustu naw ta palubbángak ku yawe Patul na Kudio?” kun ni Pilatto nira. 40Ngam nagagga-aggay ira, á kinagi ra, “Ari yawe tolay, ngam si Barabas yù palubbángam mu,” kud da. Á tulisán si Barabas.