Search form

Kuan 18:10

10Á ajjan kâ Simon Eduru yù badáng na nga konsu alák. Á inásù na, á kittak na yù talingá nayù aripan nayù kotunán na pári, á nalasápán yù jiwanán nga talingá na. Á si Malkus yù ngágan nayù aripan.