Search form

Kuan 18:11

11Á kinagi na laguk ni Apu Kesu kâ Eduru, “Iyalák mu yù badáng mu. Kagiam mu panò ta arák ku meyangngà yù jigâ ku nga sinullà nayù Yámà nikán?” kun na.