Search form

Kuan 18:15

Yù Panájji ni Eduru kâ Apu Kesu

Mattiu 26:69-70; Markus 14:66-68; Lukas 22:55-57

15Á paggápù da kâ Apu Kesu, ajjan yù ira duá nga sinudduán ni Apu Kesu, di Simon Eduru ánna yù tádday paga nga siminuttul nira ta pangituluk da kuna sù kotunán na pári. Á yù kabbulun ni Eduru, ammu na yù kotunán na pári, á yáyù nga nepulù kâ Apu Kesu nga simillung sù nálitukán nga námmuák na bale na pári.