Search form

Kuan 18:18

18Á gapu ta malummin yù gabi, nappagaddul yù ira aripan ánna yù ira magguárdiá ta bága, á nanáddak ira nga naggirínu. Á nepaggirínu gapay si Eduru nira.