Search form

Kuan 18:19

Yù Pamestigá nayù Kotunán na Pári kâ Apu Kesu

Mattiu 26:59-66; Markus 14:55-64; Lukas 22:66-71

19Á paggirínu ni Eduru ta námmuák, ajjan ta balay yù kotunán na pári, á binestigá na si Apu Kesu ta meyannung sù ira sinudduán na ánna yù meyannung sù ituddu na.