Search form

Kuan 18:2

2Á si Kudas, nga nabbalin ta mappagápù kâ Apu Kesu, ammu na gapay yawe lugár nga angayád da, ta yáyù ággangayád da kári Apu Kesu.