Search form

Kuan 18:21

21Ngattá, ta sikán yù pangiyabbutám mu? Iyabbû mu lâ sù ira tatolay nga nakaginná sù inituddù, ta ammu ra gemma yù kinagì nira,” kun na.