Search form

Kuan 18:26

26Á ajjan yù tádday nga aripan nayù pári, nga kanakanáyun nayù tolay nga kittak ni Eduru, á iniyabbû na kâ Eduru, “Ari sikaw yù nasingak ku gangù nga kabbulun na túrin ta kamulán?” kun na.